D. Biters Blues Band am 22. August 2004

Blues in allen Spielarten

Cla Nett, Gesang, Gitarre
Chrigel Burkhard, Gesang, Gitarre
Koni Eisenhut, Harfe, Bass
Kurt Bislin, Gesang, Schlagzeug